Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Noszę się z Kulturą.


Postanowienia ogólne: 
 
 1.1. Serwis internetowy działający pod adresem http://www.noszesiezkultura.pl (dalej: „Sklep”) prowadzony jest przez PiArt Studio Marta Jachnik z siedzibą w Warszawie (01-856) przy ul. A. Magiera 24/8, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 369731516, NIP: 6191896239. Klient może kontaktować się ze Sklepem pisemnie pod adresem wskazanym powyżej, pocztą elektroniczną pod adresem martajachnik@gmail.com oraz telefonicznie pod numerami +48 691 938 832.
 1.2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa rodzaje i zakres świadczonych usług, warunki korzystania z usług Sklepu, procedury składania zamówień na dostępne towary, dostarczania zamówionych towarów, zasady dokonywania płatności, uprawnienia do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem korzystania z usług oferowanych przez Sklep. 
1.3. Kupującym w Sklepie może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej „Konsument”) albo osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej działający jako przedsiębiorcy. Konsument i Przedsiębiorca w dalszej części Regulaminu zwani są łącznie „Klientem”.
 1.4. Wszelkie informacje związane z ochroną danych osobowych oraz sposobami ich przetwarzania przez PiArt Studio Marta Jachnik są szczegółowo uregulowane w dokumencie „Polityka Prywatności" dostępnym na stronie internetowej Sklepu. 
 
 Zakup towarów:
 
 2.1. Klient może dokonać zakupu towarów poprzez konto założone za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, którego prawidłowe wypełnienie wraz z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu i wymaganych przez prawo zgód umożliwia dokonywanie zakupu towarów oraz korzystanie z dodatkowych opcji konta w Sklepie (np. podgląd statusu realizacji oraz historii zamówień, otrzymywanie rabatów i kuponów promocyjnych). Procedura rejestracji dokonywana jest jednorazowo, a dane podawane przez Klienta są niezbędna do świadczenia usług przez Sklep. 
2.2. Ceny poszczególnych towarów z asortymentu Sklepu, wskazane w ofercie handlowej, są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Nie zawierają jednak kosztów przesyłki. Przedsiębiorca, który chce otrzymać fakturę VAT, niezwłocznie po złożeniu zamówienia i jego opłaceniu, powinien poinformować o tym PiArt Studio drogą e-mailową (martajachnik@gmail.com). Po podaniu odpowiednich danych Pi Art Studio wystawia dokument i przesyła go także droga mailową. 
2.3. W celu złożenia zamówienia i zakupu towaru należy:
  • wybrać towar będący przedmiotem zamówienia
  • kliknąć przycisk „ do koszyka”, 
  • wybrać sposób dostawy towaru i formę płatności po czym kliknąć "zamawiam". Zakupu można dokonać rejestrując się w sklepie lub złożyć zamówienie bez rejestracji.
  • wypełnić formularz kontaktowy
  • potwierdzić zakup
  • opłacić zakup
Jeśli płatność nie zostanie uregulowana w ciągu 5 dni od daty złożenia zamówienia, nastąpi automatyczne anulowanie zamówienia. Dla uniknięcia wątpliwości za datę zawarcia umowy uważa się dzień uiszczenia płatności przez Klienta.
 2.4. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji każdego zamówienia oraz odmowy realizacji zamówienia z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi, o ile Klient nie uzupełnił ich po odpowiednim wezwaniu. W przypadku zawarcia umowy, której realizacja okazała się następnie niemożliwa, Sklep niezwłocznie zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Zwrot pieniędzy następuje w formie przelewu bankowego. 
 
 Realizacja zamówienia: 
 
 3.1. Sposób i koszt dostawy towarów jest prezentowany w Sklepie, po wybraniu danego towaru oraz rodzaju przesyłki. 
3.2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych, przy czym Sklep zastrzega możliwość jego wydłużenia w zależności od dostępności konkretnie zamówionego towaru. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu jego doręczania (dostawy), który w kraju w przypadku przesyłki pocztowej wynosi zazwyczaj 2 dni robocze.
 
 Warunki reklamacji: 
 
 4.1. PiArt Studio jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych towarów z umową, stosownie do postanowień art. 556 oraz art. 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 4.2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia. W celu rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien dostarczyć reklamowany towar lub towary wraz z dowodem zakupu tego towaru i krótkim opisem wady, na adres wskazany w pkt 1.1. W przypadku uwzględnienia reklamacji, PiArt Studio niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad, albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia ceny PiArt Studio zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
 Prawo do odstąpienia od umowy: 
 
 5.1.Klient może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 5.4. poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia. 
5.2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po otrzymaniu towaru. 
5.3. Odstąpienie od umowy zgodnie z pkt 5.1. powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie (Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu). Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
5.4. Klient, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić zakupiony towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Bezpośredni koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient. 
5.5. Zwrot zapłaconej ceny zostanie dokonany niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. Kwota zwrotu zapłaconej sumy zostanie pomniejszona o koszty dostawy towaru.
 
 Postanowienia końcowe: 
 
 6.1. Ilość i rodzaj towarów oferowanych w sklepie internetowym są zmienne i podlegają stałej aktualizacji, a Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych towarów ze sprzedaży. W przypadku chwilowego braku towaru zamieszczonego w ofercie i objętego zamówieniem Sklep niezwłocznie poinformuje o zaistniałym fakcie Klienta, który może w takim przypadku anulować zamówienie.
 6.2. W razie braku rozpatrzenia reklamacji, albo w przypadku innych sporów ze Sklepem, Klient może korzystać z pomocy organizacji konsumenckich oraz powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów. 
 
 Załącznik do Regulaminu: 
 
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
 Adresat: PiArt Studio Marta Jachnik , ul. A. Magiera 24/8, 01-856 Warszawa. 
 Ja, niżej podpisany składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: …………………………………………………………………………....................................................
Data odbioru towaru:………………………………………………… 
Imię i nazwisko Klienta:……………………………………………… 
Adres Klienta:………………………………………………………… 
 Podpis Konsumenta: 
 Data: …………………………………. …………………… 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl