Zwroty i reklamacje
 Warunki reklamacji: 
 
1. noszĘ  się z kulturĄ jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych towarów z umową, stosownie do postanowień art. 556 oraz art. 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia. W celu rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien dostarczyć reklamowany towar lub towary wraz z dowodem zakupu tego towaru i krótkim opisem wady, na adres (PiArt Studio ul. A. Magiera 24/8; 01-856 Warszawa). W przypadku uwzględnienia reklamacji, PiArt Studio niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad, albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia ceny PiArt Studio zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
 Prawo do odstąpienia od umowy (warunki zwrotu): 
 
1.Klient może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 5.4. REGULAMINU. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia. 
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po otrzymaniu towaru. 
3. Odstąpienie od umowy zgodnie z pkt 1. powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie (Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik do Regulaminu). Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
4. Klient, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić zakupiony towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Bezpośredni koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient. 
5. Zwrot zapłaconej ceny zostanie dokonany niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. Kwota zwrotu zapłaconej sumy zostanie pomniejszona o koszty dostawy towaru.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl